POZOR !!! PREVÁDZKA MŠ OD 18.01. - DO 22.01.2021

Milí rodičia,

na základe manuálu https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ a pokynov zriaďovateľa materskej školy mesta Humenné a podľa nových usmernení prevádzka materskej školy            v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 bude len pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Na základe počtu detí budú vytvorené triedy, ktoré budú v prevádzke tak, aby bola prevádzka efektívna. Stála skupina detí v triede sa nebude meniť počas celého týždňa, aj keď počet detí klesne, deti sa nebudú medzi sebou premiešavať.

 

    Prosím Vás, aby ste svoj záujem navštevovať materskú školu v týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 nahlásili do  13.01.2021 do 12.00 hod. na email materskej školy ms.mierova.he@gmail.com,  alebo sms na t. č. 0905 185 204 (riaditeľka MŠ).

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

                     

   Ďakujem za pochopenie, s pozdravom riaditeľka MŠ Mierová

 

 

 


 

O Z N A M

Milí rodičia,

na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy Mesta Humenné a podľa nových usmernení a odporúčaní na www.minedu.sk pre návrat detí a žiakov do škôl prevádzka materskej školy v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude len pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať  z domu.

Na základe počtu detí budú vytvorené triedy, ktoré budú v prevádzke tak, aby bola prevádzka efektívna. Stála skupina detí v triede sa nebude meniť počas celého týždňa, aj keď  počet detí klesne, deti sa nebudú medzi sebou premiešavať.

Prosím Vás, aby ste svoj záujem navštevovať materskú školu v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 nahlásili do 07.01.2021 do 12.00 hod.

Telefónny kontakt: 0905 185 204 (riaditeľka MŠ)

email: ms.mierova.he@gmail.com


V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

                                                           Ďakujem za pochopenie, s pozdravom riaditeľka MŠ Mierová

Návrat detí a žiakov do škôl.jpg
 


Navštívil nás Mikuláš... 

foto: https://photos.app.goo.gl/KQQTqWwhJtJBBcDNA


ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2020/2021

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2020 od 06.30 – do 16.30 hod.

Materská škola sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu riadi usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa.

„zberná trieda“ sa ruší až do odvolania

Prosíme rodičov dodržiavať pokyny ÚVZ SR, MŠVV a Š SR a riaditeľky MŠ:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr do 8.00 hod.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka ranný zdravotný filter (meranie telesnej teploty).V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.), sladkosti jedlo, pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola do odvolania nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

v Humennom, 28.8.2020                                                                              PhDr. Tatiana Glodová riad. MŠ

Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 1). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.
 • Rešpektuje pokyn nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 
 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Odkazy na zaujímavé články

Okienko pre rodičov.pdf

"Poradíme vám, ako zvládnuť adaptáciu detí v škôlke"

eduworld.sk/cd/zuzana-granska/234/poradime-vam-ako-zvladnut-adaptaciu-deti-v-skolke