DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA !

Vážení rodičia, dňa 26.11.2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy.docx

Rodičia, ktorí spĺňaju podmienku OP (očkovaní, prekonaní) majú povolenie vstúpiť do budovy MŠ. Pri vstupe odovzdajú podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a tlačivo návštevníka.

Rodičia, ktorí nespĺňajú podmienku OP zabezpečte, aby Vaše dieťa priviedla a odviedla z MŠ blízka osoba, ktorá spĺňa stanovené podmienky.

Ďakujeme za pochopenie. V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať.

PhDr. Tatiana Glodová, riaditeľka MŠ

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.docx 

BESEDA S TETOU POĽOVNÍČKOU ZO SLOVENSKEJ POĽOVNÍCKEJ KOMORY

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

FOTO 2. trieda: photos.app.goo.gl/67zRFhtp6o2r7d4D7

Foto 3.triedahttps://photos.app.goo.gl/FLe4xpfzai7pXmQo7

Divadlo Theátrum

Vystúpenie "PESNIČKÁR A RUDO"

FOTO: photos.app.goo.gl/oYfeuxx1SP5AB4of8

           photos.app.goo.gl/eLTefmxtkMuZzyj97

Oznam pre rodičov a osoby vstupujúce do priestorov MŠ 

 

Európsky týždeň mobility... Foto:https://photos.app.goo.gl/EieETvfALUqoXUzv6

                                                   photos.app.goo.gl/sEHQtH2TCijgneh37

 

 

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2021/2022

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2021 od 06.30 – do 16.30 hod.

Materská škola sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu riadi usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa.

Prosíme rodičov dodržiavať pokyny ÚVZ SR, MŠVV a Š SR a riaditeľky MŠ:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. 
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. 
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr do 8.00 hod. prípadne po dohode s učiteľkou.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. 
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka povinne ranný zdravotný filter (meranie telesnej teploty) podľa § 24 ods.9 písm.a), b) zákona č. 355/2007 Z.z. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní tri a viac dni písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" sa dieťa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.), sladkosti jedlo, pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola do odvolania nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

v Humennom, 30.08.2021                                                                              PhDr. Tatiana Glodová riad. MŠ

Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca:

 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do školy a pri odchode dieťaťa zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.

 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.

 • Predkladá pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcúcich kalendárnych dni (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Dieťa s PPV pri absencií po sebe viac ako sedem vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá "Potvrdenie od lekára" vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

 • Predkladá pred prvým nástupom dieťaťa do materskej školy a vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní " Vyhlásenie o bezinfekčnosti ".

 • Rešpektuje pokyn nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
 
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 
COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu. 
 

Odkazy na zaujímavé články

Okienko pre rodičov.pdf

"Poradíme vám, ako zvládnuť adaptáciu detí v škôlke"

eduworld.sk/cd/zuzana-granska/234/poradime-vam-ako-zvladnut-adaptaciu-deti-v-skolke