O  Z  N  A  M

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Dôležité informácie: 

www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Vážení rodičia, ak spĺňate vyššie uvedené podmienky pre poskytnutie dotácií na stravu pre Vaše dieťa, je nevyhnutné doložiť tieto potvrdenia do 02.08.2021 do MŠ:

Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Pre deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie ( posledný ročník MŠ )

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

V prípade informácií ma kontaktujte na tel.čísle: 0905 185 204

Riad.MŠ

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI......

ZBER PAPIERA

Zber papiera.pdf

Rozprávkové dopoludnie s Ujom Ľubom 

 
 

Linky pre mamičky :https://photos.app.goo.gl/aUYiw2FL5pdYzpER7

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 8. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou

od 12. apríla 2021 (pondelok) obnovuje prevádzku MŠ pre všetky deti.

Bližšie informácie :www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Vyucovanie-v-skolach-OBNOVENE/

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

S pozdravom, riaditeľka MŠ.

,, Prechádzka mestom,, 

foto:https://photos.app.goo.gl/Dj4sdEKkx3iD1NzC7


Vážení rodičia,

radi by sme dali do pozornosti online webinár "ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ", ktoré pripravuje Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Humennom pre rodičov predškolákov, ale aj rodičov mladších detí. Kliknutím na link dňa 23.03.2021 o 14.00 hod. sa pripojíte na online prednášku. Odporúčame nainštalovať si aplikáciu ZOOM do vášho zariadenia (PC, notebook, mobil). Prednáška je bezplatná.

Topic: Webinár - Školská zrelosť 
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74998715914?pwd=RUJaSElybkQ2SndIVzQ3clA3SUpNQT09

Prihlasovacie údaje:
Meeting ID: 749 9871 5914
Passcode: i8eB5S (heslo)

Tešíme sa na stretnutie. S pozdravom kolektív MŠ.

Navštívil nás Mikuláš... 

foto: https://photos.app.goo.gl/KQQTqWwhJtJBBcDNA


ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2020/2021

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2020 od 06.30 – do 16.30 hod.

Materská škola sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu riadi usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa.

„zberná trieda“ sa ruší až do odvolania

Prosíme rodičov dodržiavať pokyny ÚVZ SR, MŠVV a Š SR a riaditeľky MŠ:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr do 8.00 hod.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka ranný zdravotný filter (meranie telesnej teploty).V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.), sladkosti jedlo, pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola do odvolania nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

v Humennom, 28.8.2020                                                                              PhDr. Tatiana Glodová riad. MŠ

Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.
 • Rešpektuje pokyn nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 
 
 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Odkazy na zaujímavé články

Okienko pre rodičov.pdf

"Poradíme vám, ako zvládnuť adaptáciu detí v škôlke"

eduworld.sk/cd/zuzana-granska/234/poradime-vam-ako-zvladnut-adaptaciu-deti-v-skolke