Divadlo Theátrum

Vystúpenie "PESNIČKÁR A RUDO"

FOTO: photos.app.goo.gl/oYfeuxx1SP5AB4of8

           photos.app.goo.gl/eLTefmxtkMuZzyj97

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia našej materskej školy :)

Zapojili sme sa do súťaže DOBROTKOVO. Prosíme, hlasujte za našú materskú školu. Ďakujeme.

Link na hlasovanie: hyza.sk/dobrotkovo/skolky/100011816/

  

Oznam pre rodičov a osoby vstupujúce do priestorov MŠ od 27.09.2021

Školský semafor od 15.10.2021.pdf

Európsky týždeň mobility... Foto:https://photos.app.goo.gl/EieETvfALUqoXUzv6

                                                   photos.app.goo.gl/sEHQtH2TCijgneh37

 

 

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2021/2022

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2021 od 06.30 – do 16.30 hod.

Materská škola sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu riadi usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa.

Prosíme rodičov dodržiavať pokyny ÚVZ SR, MŠVV a Š SR a riaditeľky MŠ:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. 
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.docx 
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr do 8.00 hod. prípadne po dohode s učiteľkou.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. 
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka povinne ranný zdravotný filter (meranie telesnej teploty) podľa § 24 ods.9 písm.a), b) zákona č. 355/2007 Z.z. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní tri a viac dni písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" sa dieťa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.), sladkosti jedlo, pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola do odvolania nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

v Humennom, 30.08.2021                                                                              PhDr. Tatiana Glodová riad. MŠ

Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca:

 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do školy a pri odchode dieťaťa zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.

 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.

 • Predkladá pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcúcich kalendárnych dni (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Dieťa s PPV pri absencií po sebe viac ako sedem vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá "Potvrdenie od lekára" vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

 • Predkladá pred prvým nástupom dieťaťa do materskej školy a vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní " Vyhlásenie o bezinfekčnosti ".

 • Rešpektuje pokyn nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
 
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 
COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu. 
 

Odkazy na zaujímavé články

Okienko pre rodičov.pdf

"Poradíme vám, ako zvládnuť adaptáciu detí v škôlke"

eduworld.sk/cd/zuzana-granska/234/poradime-vam-ako-zvladnut-adaptaciu-deti-v-skolke