Poplatky

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy určil zriaďovateľ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 151/2019 O PRÍSPEVKOCH NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ČINNOSTI V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV VZN-183/2022.pdf 

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné bezhotovostne, t.j. prevodom na účet v banke na číslo účtu: IBAN SK 54 1100 0000 0026 2555 1979 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci jednotnou sumou vo výške 10,- eur mesačne za jedno dieťa.

Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom. Pri platbách za školné a stravné do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa odpúšťa za dieťa,

VZN-183/2022.pdf

  • a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom, po predchádzajúcej písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,
  • b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, 
  • c) ktoré nedochádzalo do materskej školy z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom, v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku. 
  •  Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa počas letných prázdnin do materskej školy, je povinný uhradiť príspevok v zmysle článku 9 ods. 1 tohto VZN. 
  • Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať zriaďovateľa o vrátenie príspevku za dieťa, ktoré nenastúpilo do materskej školy počas letných prázdnin zo zdravotných dôvodov. Zdravotný stav dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením.