Poplatky

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

OZNAM

Od 01.01.2024 je účinné nové VZN č. 195/2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, ktorým sa ruší VZN č. 151/2019 v znení neskorších predpisov. Zmeny v novom VZN sa týkajú navýšenia poplatkov MŠ, ZUŠ, CVČ. Mesačný poplatok v materských školách sa mení z 10,- eur na 15,- eur.

VZN-195-2023-schválené.pdf 

 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy určil zriaďovateľ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 195/2023 O PRÍSPEVKOCH NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ČINNOSTI V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné bezhotovostne, t.j. prevodom na účet v banke na číslo účtu: IBAN SK 54 1100 0000 0026 2555 1979 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci jednotnou sumou vo výške 15,- eur mesačne za jedno dieťa.

Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom. Pri platbách za školné a stravné do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole sa odpúšťa za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom, po predchádzajúcej písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, 

c) ktoré nedochádzalo do materskej školy z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom, v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa počas letných prázdnin do materskej školy, je povinný uhradiť príspevok v zmysle článku 9 ods.1 tohto VZN.

Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať zriaďovateľa o vrátenie príspevku za dieťa, ktoré nenastúpilo do materskej školy počas letných prázdnin zo zdravotných dôvodov. Zdravotný stav dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 151/2019 O PRÍSPEVKOCH NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ČINNOSTI V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPRAV.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni od 01.01.2023 

VZN 185/2022.pdf 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni od 02.06.2023 

VZN 190/2023.pdf