Poplatky

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením Mesta Humenné č. 172/2021 o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné.  VZN-172-2021.pdf 

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné bezhotovostne, t.j. prevodom na účet v banke na číslo účtu: IBAN SK 54 1100 0000 0026 2555 1979 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci jednotnou sumou vo výške 10,- eur mesačne za jedno dieťa.

Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom. Pri platbách za školné a stravné do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.