Poplatky

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ VZN-172-2021.pdf 

Príspevok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou vydanou MŠ alebo na účet: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné IBAN: SK54 1100 0000 0026 2555 1979 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci.  Pri platbách za školné a stravné do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

 

Príspevok sa za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza:

• Ak má dieťa jeden rok pred plnením školskej dochádzky, pričom za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza školskému roku od ktorého má začať plniť povinnú školskú dochádzku, dosiahne vek 5 rokov. Takýmto dieťaťom je aj dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

• Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.

• Ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

• Ak má dieťa vopred prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, t. j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou.